Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!

Anunt acord parteneriat

Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Munca Teleorman cu sediul in localitatea Alexandria , strada Dunării numărul 1, judeţul Teleorman, in calitate de beneficiar al contractului de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/111/4.1/S/l 00197, aferent proiectului „TeleJob Organizarea pielei muncii adiacente Municipiului Bucureşti, finantat din Fondul Social European (FSE), anunţa organizarea unei proceduri de selecţie pentru incheierea unui Acord de Parteneriat cu un operator economic roman care desfasoara conform statutului activitati in domeniul 1T (programare, baze dc date si acces la distanta sccurizat) in vederea implementării proiectului mentionat.

Partenerii implicaţi in cadrul proiectului sunt :

 • Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Munca Telcorman(AJOFM Teleorman-Beneficiar)
 • Agenţia Municipala pentru Ocuparea Forţei de Munca Bucureşti (AMOFM Bucuresti-Partener 1)
 • Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Munca Ilfov( AJOFM Ilfov)-Partener 2
 • Partener 3 - de selectat în urma prezentului anunţ
 • Ecotech - Partener 4 Italia
 • Scuola Centrale Formazione - Partener 5 Italia

Obiectivul general ale proiectului, aflat si in sarcina Beneficiarului si a Partenerului este imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate clienţilor SPO prin organizarea pieţei muncii adiacente Municipiului Bucureşti.

Obiectivele specifice ale proiectului aliat in sarcina Beneficiarului si a Partenerului sunt: OS.l: Dezvoltarea si implementarea de acţiuni inovatoare in spijinul modernizării SPO prin gestionarea de pachcte de oferte de locuri de munca specializate privind ocuparea cu beneficiari din regiunea adiacenta cu ajutorul portalului informatic. OS.2: Dezvoltarea serviciilor tip self-service prin acces la portal de la touch­screen, PC-uri si telefoane mobile folosind internetul. OS.3:Dezvoltarea soluţiilor pentru abordarea şomajului neinregistrat prin înregistrarea utilizatorilor externi ai portalului. OS.4:Dezvoltarea bazei de date privind serviciile furnizate prin creerea unor baze de date specializate pe portalul „telejob”. OS.5:Elaborarca dc analize si studii privind piaţa muncii, incluzind nivelul general al muncii nedeclaratc sau al ocupării infórmale folosind experienţa partenerilor transnaţionali carc prin studiul pieţei muncii europene abordeaza si realizeaza studiul pieţei muncii din regiunile unde se implementează proiectul. OS.6: Dezvoltarea de acţiuni pentru o mai buna vizibilitate a SPO si a serviciilor pe care acesta lc oferă prin acţiuni de promovare prin portal si clasice cu aportul partenerilor transnaţionali si prin dezvoltarea de baze de date cu proiecte, cursuri si cursanţi inscrisi voluntar.

Partenerul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe specificate în Instrucţiunea AMPOSDRU nr.31, care se referă la modul de înlocuire a partenerilor în cadrul proiectelor finanțate din POSDRU 2007- 2013 :

 •  Partenerul trebuie să îndeplinească toate condiţiile specificate de Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale și Speciale - formular 1
 •  Partenerul trebuie să desfășoare activități relevante pentru domeniul proiectului sau demonstrează că în obiectul de activitate al instituției pe care o reprezintă se află și activitatea/activitațile din cadrul proiectului - se va completa punctul 6 din Formularul nr.2 - Fisa de informaţii generale, anexat la prezentul anunţ.
 •  Noul partener trebuie să demonstreze că are capacitatea financiară și operaţională la un nivel cel puţin egal cu vechiul partener, astfel încât să nu afecteze capacitatea operaţională și financiară a parteneriatului - formular nr.2.
 •  Noul partener trebuie să asigure în cadrul proiectului rolul și activitățile pentru care a fost responsabil vechiul partener, conform cererii de finanţare și Acordului de parteneriat iniţial.

Responsabilitatile generale ale partenerului naţional

Se urmăreşte asigurarea unui acces facil al şomerilor pe piaţa muncii prin realizarea unui parteneriat activ pentru modernizarea serviciului public de ocupare ce oferă servicii integrate de informare si de mediere multi-rcgionala a munci si stimuleaza mobilitatea forţei de muncă pentru şomeri și persoane neocupate neînregistrate prin oferirea de pachete de oferte de locuri de muncă specializate privind ocuparea cu beneficiari din regiunea adiacenta Municipiului Bucureşti. Beneficiile pentru grupul țintă care derivă din implementarea proiectului sunt generate de accesul tuturor A.L. si P.L. din cele două regiuni la portal, dând posibilitatea înregistrării locurilor de muncă din oferta specială care permite organizarea pieţei muncii adiacente Municipiului Bucureşti. Pentru atingerea acestui deziderat se va dezvolta serviciul de informare și mediere a muncii prin site-ul specializat cu acces de la terminale ale A.L. si P.L. din cele două regiuni, prin reţeaua internet de utilizatori externi, utilizatori ai touch-screen-urilor instalate prin proiect si prin telefonul mobil. Proiectul va sprijini suplimentar activitățile A.L. si P.L., asigurând un surplus de expertiza şi activităţi inovatoare pentru satisfacerea în cât mai mare măsura a numărului mare de şomeri sprijinind activitatea și suplinind într-un fel reducerea de personal în urma restructurării din sistemul A.N.O.F.M., cu rezultat vizibil în cantitatea şi calitatea serviciilor oferite şomerilor și angajatorilor. În urma accesării portalului de către utilizatorii externi personalul Agenţiilor Judeţene, A.L. si P.L. vor cunoaşte informaţii privind utilizatorii neînscriși în bazele de date ale acestora care pot fi folosite la implementarea unor activități viitoare (curente sau prin dezvoltarea de proiecte europene).

Conform contractului de finanţare, resposabilitatile specifice ale noului partener, pana la finele proiectului, sunt:

 •  să transpună într-un format electronic o piaţa a muncii a cărei cerere și oferta poate avea un rol foarte important în evoluţia sociala si cconomica a celor doua zone geografice
 • participare in cadrul activitatii dc Management al proiectului
 • realizarea data centerului la sediul beneficiarului »infrastructura IT si comunicaţii
 • asigurarea activitatilor specifice pentru - concepţia site-ului si bazelor dc date
 • partenerul trebuie sa transpună in programe informatice datele de intrare, rapoartele si cerinţele sugerate de Solicitant astfel ca cei doi vor forma o echipa de lucru care va analiza sub toate aspectele cerinţele utilizatorilor finali
 •  creerea unei baze de date cu furnizorii care asigura facilitati suplimentare la ocuparea locului de munca
 •  creerea unei baze de date cu doritorii care ar accepta un loc de munca pe pachete speciale
 •  realizarea unei baze de date cu persoane in cautarca unui loc de munca care nu sunt înscrise in evidenta AJOFM
 •  realizarea unei medieri electronice , asistată de mediere umană
 •  realizarea unui site al proiectului cu aceste materiale cu acces de pe pc-uri, touchscreen-uri sau telefoane mobile
 •  verificarea funcționalității site-ului și bazelor de date
 • gestionarea bazelor de date și site-ului
 • realizarea unei reţele de seif -service (touchscreen)
 •  realizarea unui program de accesare a bazelor de date declaraţii și şomeri pe cele două regiuni și operarea în timp util a regimului persoanelor din baza de date a fiecărei A.L. si P.L. (neocupate - şomeri: ocupate - angajate)
 • realizarea unei baze de date a cursurilor autorizate realizate pentru formarea profesională a adulţilor și evidența nominală a cursanţilor.

Bugetul care se va aloca partenerului este conform contractului de finanţare. Cheltuielile eligibile efectuate vor fi rambursate pe baza documentelor justificative prezentate, în condiţiile stabilite în Contractul de finanţare. Cei care sunt interesati în parteneriat vor transmite până la data de 25.03.2013, ora 10.00, la sediul AJOFM Teleorman din strada Dunării nr.l, localitatea Alexandria, judeţul Teleorman, cod poștal 140002, prin poştă sau curier o scrisoare de intenţie, în limba română, însoţită de următoarele documente:

 •  acte doveditoare din care să rezulte domeniul de activitate al organizaţiei (certificat înregistrare Registrul Comerţului, act constitutiv si/sau statut/ orice alt act de înfiinţare);
 •  declaraţie pe proprie răspundere conform Formular 1 anexat.
 •  experienţă relevantă privind implementa proiectelor din fonduri europene
 •  declaraţie semnată de reprezentantul legal, privind existenţa resurselor administrative şi financiare - logistica, personal administrativ, spatii si bilanţul contabil pentru ultimii trei ani. 

Potentialul partener trebuie să demonstreze că va avea acces la ,sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banei, ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de derulare a proiectului. Va fi acceptată şi o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al respectivului solicitant în acest sens împreună cu orice alte acte doveditoare.

 1.  fişă de informaţii generale cu datele solicitantului, cifra de afaceri pe ultimii trei ani dacă este cazul (conform Formular 2 anexat),
 2.  Certificat fiscal eliberat de Primărie, certificat de atestare fiscală eliberat de DGFP, certificate din care sa rezulte indeplinirea obligaţiilor exigibile de plata pe luna ianuarie 2013 inclusiv - original sau copii legalizate
 3.  Angajament prin care se obliga sa se implice, cu resursele de care dispune în îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin pe întreaga durată a partencriatului inclusiv ca va asigura personalul prevăzut in lista de experţi. Lista nominala de experţi se va completa cu documentele aferente in doua exemplare (CV, copii conform cu originalul de pe acte de studii, vechime in specialitate si CI/BI).
 4.  Dovada ca are capacitatea operaţională de a acţiona în judeţele unde se implementează proiectul (certificat constatator eliberat de ORC - original sau copie legalizata din care să rezulte că poate desfăşură activităţi în Regiunea Bucurcsti-Ilfov si orice act din care să rezulte că poate desfăşura activităţile din Regiunea Sud Muntenia).